+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 29.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 28.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 36.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 42.000
+ Xuất xứ: Malaysia + Loại điều hòa: Tủ đứng 1 chiều + Tính năng: Không Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R410a + Công suất lạnh (BTU): 45.000
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 17.100
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 Chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 20.500
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 Chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 Chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 24.200
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa:Tủ đứng + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU):34.100
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 Chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 34.100
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa:Tủ đứng + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU):42.700
+ Dàn lạnh: Trung Quốc + Dàn nóng: Thái Lan + Điều khiển: Trung Quốc + Loại điều hòa: 1 Chiều + Tính năng: Inverter + Gas (Môi chất lạnh): R32 + Công suất lạnh (BTU): 42.700